Fuktmätning

Fuktmätning

När du bokar fuktmätning och konstruktionskontroll är det absolut viktigaste att tänka på för dig som kund att den som ska utföra mätningen är kvalificerad för att utföra mätningen.

Jag är utbildad, diplomerad och godkänd inom både SBR och Byggmästarföreningen inom fuktmätning och mögelskador. Det är av yttersta vikt att din fuktmätning blir rätt utförd och att din besiktningsman är godkänd av försäkringsbolaget för att få utföra fukt och konstruktionskontroller.

Vad menas med fukt?

Fukt finns i fast form, flytande form och i form av ånga. Redan i grundskolan fick vi lära oss att i naturen strävar det fuktiga att fukta upp det torra (man talar om att naturen strävar efter jämvikt) så det blir lika fuktigt överallt. När du öppnar diskmaskinen eller bastudörren tränger den fuktiga luften alltid ut till omgivande och torrare luft, aldrig tvärtom. Det handlar om fuktvandringen och detta är viktigt att veta när man besiktigar till exempel vindar och husgrunder.

mhbyggteknik fuktmätning

All luft innehåller mer eller mindre fukt. Vi kan dock inte se den med blotta ögat förrän den fälls ut i form av små vattendroppar/kondens mot exempelvis en yta av metall eller glas. Är vinden kall kan kondensen fällas ut på underlagstaket. Redan innan man kan se fukten kan den ställa till med problem genom att den påverkar material i form av till exempel korrosion/rost, mikrobiell aktivitet och lukt.

Begreppen Relativ fuktighet (RF) och Fuktkvot (FK)

Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är, enkelt uttryckt, ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar – det regnar. Men redan vid 60 % RF korroderar stål och vid cirka 70-75 % RF finns det risk för mikrobiell tillväxt. I Sverige ligger medelvärdet för utomhusluften över året runt 80 % RF

Ett trämaterials fuktighet, till exempel en regel eller underlagstak på vinden, mäts oftast i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande cirka 15-17 % i trä finns det risk för mikrobiell tillväxt.

Fukthalten är ett mått på hur mycket vatten (kg) som finns per volym (m³) av materialet (kg/m³), det vill säga hur mycket fukt som finns i materialet.

Mikrobiell aktivitet/tillväxt

När organiskt material som till exempel trä, spånskivor, jord, damm, byggspill och även bullar och bröd stängs inne i fuktig miljö föreligger risk för så kallad mikrobiell aktivitet/tillväxt. Det är när man knyter in det färska brödet i en plastpåse som det möglar. I brödfatet torkar det och kanske kan användas som ströbröd vid senare tillfälle.

Efter viss tid med tillräcklig fuktbelastning kan bakterier frodas, mögel och röta utvecklas samt lukt bildas. Det sker en naturlig nedbrytning av organiska material. Ute i naturen blir trädstammen till slut jord.

Vad gäller trämaterial i byggnader (exempelvis en vind) kan en periodvis/återkommande uppfuktning förekomma. Det innebär att nedbrytningen bara tar en paus och vid nästa period av uppfuktningen fortsätter processen. ”En bulle är dock inte möglig dagen innan den möglar”. Genom att stoppa den i frysen upphör processen. Genom att stoppa pågående kondens på exempelvis en vind eller krypgrund kan man förhindra fortsatt mikrobiell aktivitet/tillväxt.

Vid fuktmätningar kan jag montera in snygga inspektionsluckor (till exempel Hila-luckor) så att du i senare skede kan hålla ett känsligt utrymme, såsom en inklädd källarvägg, under uppsikt.

Radonmätning

Vi utför korttidsmätning (mättid på 7 dagar) samt radonindikering där man i samband med en besiktning får ett indikativt värde på radon.

Boka en fuktmätning / konstruktionskontroll